28 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ
ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

 O Διευθυντης Παροχών & Κατάρτισης Συμβάσεων κ.Γ.Λεχουριτης έστειλε στην Διοίκηση του ΟΓΑ  τμήμα Παροχών το παρακάτω έγγραφο:
Σχετ. 

    Σας γνωρίζουµε ότι το ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε την αρ. 718/62/15-10-2012 Απόφασή του ενέκρινε την απόδοση του ποσού των 400€ µηνιαίως για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2012 έως 30/4/2012 στους νεφροπαθείς – ασφαλισµένους του ΟΓΑ που είχαν µετακινηθεί εκτός αστικών κέντρων µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
 
/Content/Images/Doc_pdf.PNG

                                                                                                                     Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ  &ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ   ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   Γ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: