16 Νοεμβρίου 2011

ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ( ΚΕ.Π.Α)

. ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ( ΚΕ.Π.Α).

Από 1-1-2011 συστήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, υπαγόμενο απ’ευθείας στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής Εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Το ΚΕ.Π.Α δημιουργήθηκε για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων.

Ως ημερομηνία κατάργησης όλων των άλλων επιτροπών αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις υγειονομικές επιτροπές όπως αναφέρονται στην παρ.7 του ν.3863/10, ορίστηκε η 1-09-2011.

Σε περίπτωση που για ουσιαστικούς λόγους δεν έχει καταστεί η διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων μέχρι 31-8-2011,οι υπηρεσίες θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Α) Για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας που εκκρεμούν στους ασφαλιστικούς φορείς, οι αρμόδιες υπηρεσίες τους υποχρεούνται να ειδοποιήσουν τους ασφαλισμένους, ώστε να προσκομίσουν τα νέα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στη συνέχεια, εφόσον συμπληρωθεί ο φάκελος, να αποσταλεί στο πλησιέστερο ΚΕ.Π.Α.

Β) Για τις αιτήσεις πολιτών χωρίς παραπεμπτικό από ασφαλιστικό φορέα, που εκκρεμούν στις Υγειονομικές Επιτροπές, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν να παραλάβουν τις αιτήσεις τους, προκειμένου να συγκεντρώσουν πλέον και τα νέα δικαιολογητικά, τα οποία θα καταθέσουν οι ίδιοι στο πλησιέστερο σημείο παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α.

Για τις παρεχόμενες από τις Υγειονομικές Επιτροπές υπηρεσίες κρίσης αναπηρίας αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το ποσό των 46,14 ευρώ κατά περίπτωση, για μεν τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, από τον αντίστοιχο Ασφαλιστικό Φορέα, για δε τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Υγείας. Για τους πολίτες που προσφεύγουν στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για πιστοποίηση αναπηρίας πλήν των ανωτέρω περιπτώσεων, το ποσό καταβάλλεται από τους ίδιους με την προσκόμιση ταμιευτικού παραστατικού 46,14 ευρώ από τις συμβεβλημένες με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τράπεζες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο διαδικτυακό χώρο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια: