03 Μαρτίου 2012

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι Τροφίμων για το 2012
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.
Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Π.χ Ένα άτομο εισόδημα 12000 + 6000= 18000 £
Δύο άτομα: 12000 + 6000 +3600 = 21600 £
Δύο άτομα + 1 παιδί 12000 + 6000 + 3600 + 3600 = 25200 £
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
3. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας 2011.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 2012.
6. Ιατρική γνωμάτευση από τους ιατρούς της μονάδας, που να χαρακτηρίζει το νόσημα ανίατο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: