16 Μαΐου 2012

ΝΕΟΣ ΚΕΒΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ( ΧΝΑΤΣ) ΥΠΟ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Στάδια 1 και 2 ( Κάθαρση κρεατινίνης  >ml/min και 60-89 ml/min αντίστοιχα)
Κλινικά ευρύματα
Ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ...........0%
Στάδιο 3 ( Κάθαρση κρεατινίνης 30-59ml/min )
Kλινικά ευρύματα
Αρτηριακή υπέρταση και ενίοτε δευτεροπαθής υπερπαραθυροειδισμός
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ............10-20%
Στάδιο 4 ( Κάθαρση κρεατινίνης 15-30 ml/min)
Ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει αδυναμία καταβολή περιφερικά οιδήματα, δύσπνοια.
Το ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται με βάση την παρουσία και την βαρύτητα των προαναφερόμενων συμπτωμάτων.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ............35-67%
Στάδιο 5 ( Κάθαρση κρεατινίνης <15ml/min)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.............80%.
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
Επί απορρίψεως του μοσχεύματος, αιφνίδια επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας, εμφάνιση πρωτεϊνουρίας, αρτηριακής υπέρτασης. Ενίοτε παρατηρείται υποτροπή της πρωτοπαθούς σπειραματικής νόσου στο μόσχευμα.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
- Όταν βρίσκεται υπο χρόνια αιμοκάθαρση...........80% επ'αόριστον
- Όταν βρίσκεται υπο χρόνια περιτοναϊκή κάθαρση................80% επ'αόριστον
- Κατά και μετά την μεταμόσχευση και επ'αόριστον................80%
- Επί απορρίψεως του μοσχεύματος ή σοβαρών επιπλοκών..........80-100% 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ( ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αρ.Φύλλου 1506( σελ 23486) 4-5-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: