19 Ιουνίου 2012

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

 Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας που εστάλει προς όλες τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι:
 για τους δύο απο τους τρείς καλοκαιρινούς μήνες (οποιουσδήποτε), στους αιμοκαθαρόμενους νεφροπαθείς, καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης από τον τόπο προσωρινής διαμονής τους προς το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης και με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και με τον τρόπο απόδοσης της δαπάνης  όπως αυτά αναφέρονται, τόσο για την περίπτωση (2) μέχρι 400 ευρώ, όσο και για την περίπτωση (3) άνω των 400 ευρώ τον μήνα.
Εξυπακούεται ότι για τις μετακινήσεις των νεφροπαθών της περίπτωσης (3) εθακολουθεί να ισχύει για τους καλοκαιρινούς μήνες η προϋπόθεση έγκρισης απο το ΑΥΣ του ΕΟΠΥΥ σχετικής λίστας της ΠΟΝ, που θα αφορά τους μετακινούμενους νεφροπαθείς του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, θα υποβληθεί με ευθύνη της Ομοσπονδίας στην Κεντρική Υπηρεσία του  ΕΟΠΥΥ μετά το πέρας της καλοκαιρινής περιόδου,για την λήψη σχετικής έγκρισης, για την οποία εν συνεχεία θα ενημερωθούν όλες οι υπηρεσίες των εντασσομένων φορέων για την απόδοση των σχετικών δαπανών.
Επιπλέον αυτών κρίνεται σκόπιμη η υποβολή, εκ μέρους των αιμοκαθαρόμενων, Υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα δηλώνεται  ο τόπος προσωρινής διαμονής του, καθώς και το ακριβές χρονικό διάστημα αυτής, θεωρημένη απο δημόσια αρχή, όπως και σχετικής βεβαίωσης του Δ/ντη της ΜΤΝ ή της ΜΧΑ στην οποία θα αιμοκαθάρεται( για τους δύο καλοκαιρινούς μήνες) απο την οποία θα προκύπτει η ύπαρξη θέσεως και η αποδοχή του αιμοκαθαρόμενου για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Η υποβολή των δικαιολογητικών καθώς και η πληρωμή των σχετικών δαπανών, για τους μήνες προσωρινής διαμονής, θα πραγματοποιείται απο τις υπηρεσίες των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων που γίνεται και  τους υπόλοιπους μήνες και θα πραγματοποιηθεί μια φορά μετά το τέλος της θερινής περιόδου και την έγκριση της σχετικής λίστας απο το ΑΥΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: